ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 435 Mwe

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2008 - 2010
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΗΒΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πλήρης κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού που αφορούν την διαμόρφωση του νέου οικόπεδου, την ανέγερση του Μηχανοστασίου, των Αποθηκών, του κτιρίου Διοίκησης  και το εσωτερικό Οδικό δίκτυο με τις περιφράξεις. Κατασκευή του Υποσταθμού 400 KV με τα εξωτερικά κανάλια καλωδίωσης και τις θεμελιώσεις των πυλώνων.