ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 ΜW ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2005
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΗΒΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, εξυγιάνσεων, επιχώσεων των εγκαταστάσεων, κατασκευή εσωτερικών δρόμων, θεμελιώσεις και αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών του Υποσταθμού, κατασκευή υπόγειων οδεύσεων καλωδίωσης Aπο οπλισμένο σκυρόδεμα.